תקנון אתר

 

א.      האתר

 1. אתר “איזון אכילה רגשית” (להלן: “האתר“) מופעל ע”י רואי הניג (להלן: “בעל האתר“).
 2. אתר זה מופעל בכתובת: /www.royhenig.co.il (להלן: “כתובת האתר“). תנאי התקנון חלים על כל דפי האתר וכל מתחם המופעל תחת כתובת זו, לרבות, ככל שהדבר קשור לאזורים אחרים המופעלים על ידי בעל האתר מחוץ לאתר אך מוטמעים באתר, כגון עמוד/י פייסבוק המופעלים על ידי בעל האתר, או כל חלק ממנו/מהם, כגון עמוד הפייסבוק המופעל תחת הכתובת: www.facebook.com/bee.center.
 1. האתר מפרסם מידע בנושאים אכילה רגשית, מודעות, בריאות, איזון פנימי, נטורופתיה, רפואה טבעית ותחומים קשורים, ומציע שירות ומוצרים שונים בתחומים אלו.

ב.      זכות שימוש באתר

 1. השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר.באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.
 2. בעל האתר רשאי לקבוע כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש וכן להפסיק הרשמה זו ו/או לקבוע כי ההרשמה תהיה מותנית בתנאים מסוימים – הכל, לפי שיקול דעתו של בעל האתר. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות מדויק ואמיתי.
 3. זכות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה המוענקת למשתמשים, באם תוענק סיסמה כזו, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג’.
 4. בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש, כל חשבון משתמש וכל סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או בהודעה מוקדמת.
 5. כל פעילות בחשבון המשתמש, ככל שקיים ו/או יהיה קיים בעתיד, הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמתך, עליך להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר ואולם הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 6. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, לבצע בפומבי או להציג או לעשות שימוש בכל חלק מאתר זה ללא הסכמתו הכתובה מראש של בעל האתר.
 7. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 8. אין לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים ו/או המפרסמים ו/או גורמים אחרים שפרטיהם מופיעים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר, ובכלל זה לא לשלוח הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות מעבר למצופה ע”י משתמש סביר, לא לעשות שימוש בכל תוכנה אוטומטית כגון קרולרים או רובוטים וכיו”ב. מבלי לפגוע באמור, אין להשתמש באתר או כל חלק ממנו לצורך שליחת דואר פרסומי מכל סוג. אין באמור כדי למנוע ממנועי חיפוש לגיטימיים לסרוק את האתר במהלך הרגיל של פעילותם.
 9. שימוש בבלוגים, טוקבקים, צ’אטים וכל פורום אחר, ככל שמופעל ו/או יופעל בעתיד באתר באתר מותרים בכפוף להוראות תנאי התקנון וכללי אותן המסגרות.
 10. בעל האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו ו/או לכל תחום באתר ו/או לשם משתמש ו/או לסיסמה בכל עת ומכל סיבה לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך.
 11. כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

ג.       פרסומים ותכנים המופיעים באתר

 1. בין היתר, עשויות להתפרסם באתר הצעות של בעלי מקצוע אחרים, ספקי שירותים ומוצרים בתחומים אלה (להלן: “המפרסמים“).
 2. הצעות השירות והמוצרים המפורסמים באתר, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים באתר, ככל שמתפרסמים מטעם צדדים שלישיים ניתנים ע”י מפרסמים אלה ואינם ניתנים ע”י בעל האתר.
 3. בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או אחריות באשר לכל  אדם ו/או בעל מקצוע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין אחרים המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן סביר וזהיר לרבות בכל הקשור למדיניות הפרטיות של אותם מפרסמים. בעל האתר וכל מי מטעמו לא יחויבו בכל אחריות בכל הקשור לכך.
 4. בעל האתר אינו ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין משתמש לבין מפרסם כאמור, ולא ישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר הקשור להתקשרות כאמור.
 5. בין יתר השירותים, עשוי האתר לכלול איזור/ים בהם מסופקות תשובות לשאלות הגולשים באתר ו/או בעמוד הפייסבוק אותו מנהל בעל האתר, שכתובתו: www.facebook.com/bee.canter  (להלן: “המשתמש/ים“).
 6. התשובות עשויות להינתן הן על ידי בעל האתר, הן על ידי בעלי ידיעות ו/או ניסיון בתחום הנשאל, הן על ידי משתמשים אחרים (להלן: “המשיבים“). התשובות ניתנות כשירות לציבור על מנת לספק מידע לצרכי הערכה בלבד, ואם אינם משמשים תחליף לייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או מקצועי אחר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל ייעוץ ואינו מעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות באשר לכל מידע שיסופק על ידי המשיבים ו/או אנשים אחרים אשר יבואו במקומם ו/או מטעמם וכן לגבי כל שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, טיבם ו/או המחיר שלהם ככל שיפורסמו בו. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן וכאדם סביר וזהיר ובמקרה בו ניתנת תשובה שעיסוקה במומחיות – לפנות למומחה בתחום מחוץ לאמות האתר.
 7. בעל האתר רשאי לעדכן מעת לעת כל מחיר המפורסם באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ד.      חומרי צד ג’ וחומרים המועלים על ידי משתמשים

 1. המידע והתכנים האחרים המפורסמים בחומר הפרסומי המופיע באתר, בבלוגים, ובפורומים, וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי מפרסמים ו/או צדדים שלישיים (להלן “חומרי צד ג’“), ו/או ע”י משתמשים לרבות, טקסטים, מידע, גרפיקה, תמונות וצילומים, מפורסמים על-ידי המפרסמים ו/או המשתמשים בלבד ועל אחריותם הבלעדית.
 2. בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל את נכונותו של כל מידע ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם ו/או המשתמש לפרסם את המידע, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתו של המפרסם ו/או המשתמש כי המידע הנו נכון ומדויק. כמו כן בעל האתר אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיו של המפרסם ו/או המשתמש בכל תכנים המפורסמים על-ידו. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסם ו/או המשתמש כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הוא רשאי לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג’ כלשהי.
 3. אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או תועבה ו/או שמסית לאלימות ו/או להפליה על רקע גזע, דת, לאום, מין או נטייה מינית, גיל או אמונה ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או מבצעים ו/או סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת משום פגיעה ו/או בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף או מוסד אחרים.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן לרבות כל טקסט ו/או צילום ו/או גרפיקה, שאינו קשור לנושא האתר ו/או כזה המפר את זכויותיו של צד שלישי. אין לפרסם ו/או לקדם באתר או דרך האתר כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל בעל מקצוע ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות ללא אישור מראש ובכתב מבעל האתר.
 5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר על-ידי המשתמש ו/או אחרים ו/או פורסמו בו באמצעות בעל האתר ועל-פי בקשתו של אחר, בין ברשות ובין שלא ברשות, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש ולפי שיקול דעתו. עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב להסיר כל חומר ו/או תכנים והוא רשאי לעשות כן או להימנע מלעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. בהעלאת חומר לאתר מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.
 7. המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, לרבות ביצועים ככל שכלולים בו, וכן לפרסמם, לערכם בכל דרך, לרבות לקצרם ולחלקם לקטעים, להציגם, לשדרם, להקרינם, להעבירם ו/או להעמידם לרשות הציבור, במסגרת האתר ו/או אתרים הקשורים אליו, בין שיפעל ו/או יפעלו בכתובת הנוכחית ובין שיפעלו בכתובת אחרת, ו/או בפעילויות אחרות המתקיימות מטעם בעל האתר לבדו ו/או יחד עם אחרים, וכן לצורך עריכת לקטים של חומרים ויצירות נגזרות אחרות הלקוחים מהאתר (להלן: “לקטים“), שיפורסמו ו/או יופצו ו/או ישודרו ו/או יוקרנו ו/או יועברו ו/או יועמדו לרשות הציבור באמצעות כל סוג של תקשורת או טכנולוגיה.

  כן רשאי בעל האתר וכל צד ג’ מטעמו לעשות שימוש בחומרי צד ג’ בכל אמצעי מדיה כאמור לעיל במסגרת כל חומר פרסומי ו/או שיווקי בקשר לאתר ו/או כל אתר קשור ו/או כל לקט של חומרים. כל הרישיונות על-פי סעיף זה יחולו בכל אמצעי מדיה, בין שהוא ידוע ו/או קיים כיום ובין שיומצא בעתיד, בכל מקום בתבל, וללא הגבלה בזמן. כמו כן, רשאי בעל האתר לעשות שימוש בשמו ו/או כינויו ו/או תמונתו ו/או קולו של המשתמש ו/או כל פרט אחר המתייחס למשתמש ונמסר לבעל האתר, לצורך המטרות הנ”ל.

ה.      קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב”חומרי צד ג” כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. עם זאת קיימים באתר תכנים אשר בעל האתר רכש בהם רישיונות ו/או הנו בעל היתר עפ”י כל דין לצורך השימוש בהם ע”י בעל האתר. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר שמורות.
 2. מבלי לגרוע מהזכויות לעיל, ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש ובכתב מאת בעל האתר ו/או מבעל הזכויות בחומרים, ככל שבעל האתר אינו בעל הזכויות היחיד בהם.
 3. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלקים מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ללא היתר מראש ובכתב מבעל האתר.

ו.    שימוש בתכנים המועלים לאתר

 1. האתר כולל תכנים שהועלו על ידי צדדים שלישיים, כולל של משתמשים ו/או מי שמצהירים כי הנם בעלי ניסיון ו/או ידע בתחומים ובמסגרות המתוחמות באתר ו/או משתתפים בפורום הנמצא באתר. בהעלאת חומרים לאתר הנך מעניק לבעל האתר רישיון בלתי בלעדי לפרסם ולהעמיד את החומרים לרשות הציבור במסגרת האתר וכל אתר קשור, ללא הגבלה בזמן ו/או טריטוריה.
 2. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע”י  אחרים מלבדו. כל העלאה של תוכן כאמור נעשית כשירות למשתמש בלבד וכפופה לתנאי התקנון. אין באפשרות בעל האתר ו/או מי מטעמו לבדוק את כל התכנים ו/או לאשר אותם. בעל האתר מאפשר העלאת מידע, לרבות מידע מקצועי, לצורך הערכת תועלתו על ידי המשתמש בלבד. המידע יכול להיות נכון, מדויק ויעיל ויכול שאיננו נכון ו/או מדויק ו/או יעיל. לכן, אין להתייחס אל המידע כאל מידע רשמי או מומלץ ו/או מידע שקיבל את אישורו של בעל האתר. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן.

   

 3.  האתר אינו מתיימר לספק כל ייעוץ בין בתחומים בריאותיים, משפטיים או אחרים, או לתת עצה אחרת בתחומים אחרים הדורשים ניסיון, מומחיות או הכשרה לרבות טיב או איכות או בטיחות השירותים המוצעים באתר. על המשתמש להיוועץ במומחה בקשר לתוכן שבאתר. תכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ / טיפול מקצועי.
 4. כל שימוש במידע הנמסר באתר ובתכנים שבו הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש לנקוט זהירות מתאימה בנוגע לכל פעולה מסוכנת. כל פעולה העשויה לגרום לנזק מכל סוג שהוא אסורה.

   

 5. לא יעלה קטין לאתר כל חומר, ולא ישתמש בו אלא באמצעות אפוטרופסו החוקי, ועל אפוטרופסיו חלה החובה לוודא כי אין בחומר כאמור משום פגיעה בקטין ו/או עבירה על החוק ו/או פגיעה באחת מהוראות תקנון זה.

 

ז.    העדר אחריות

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש להתייעץ התייעצות אישית ברופא או מטפל מוסמך לפני קבלת כל טיפול לרבות טיפול רפואי, פסיכולוגי או פרה-רפואי, לרבות נטילת כל תרופה או מכשיר. בעל האתר ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לכל אדם לרבות בעקבות כל טיפול ו/או כל שירות ו/או שימוש במידע המפורסם באתר זה ו/או כל שימוש אחר באתר לרבות כתוצאה ממידע שגוי או לא מדויק המופיע בתכני האתר או באתרים ו/או תחומים אחרים המקושרים אליו.

ח.   אופן התבטאות

 1. המשתמשים בפורומים ובכל אזור אחר של אתר זה ו/או הקשור אליו נדרשים לשמור על לשון נקייה ומנומסת ולהימנע מלפגוע בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם אחר ו/או להסית לשנאה ו/או לגזענות ו/או אלימות ו/או לפגוע בטעם הטוב ו/או ברגשות הציבור.
 2. עם זאת מובהר כי ההשתתפות בפורום ובדו-שיח באתר זה הנה וולונטרית ועל המשתמש לקחת בחשבון שמשתמשי פורומים ואינטרנט אחרים אינם תמיד מקפידים על ההוראות הנ”ל.
 3. אין להזדהות באתר בזהותו של אדם אחר ואין לפרסם באתר כל חומרים לרבות תמונות בהם מופיעים צדדים שלישיים ללא אישורם. כמו כן, אין להציג את עצמך כבעל תואר, תעודה או הכשרה, ככל שלא נרכשו על ידך.
 4. בעל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה במשתמש ו/או בכל צד ג’.

ט.   קישורים

 1. הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו.
 2. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שיובילו לעמוד השער של האתר ולא לעמוד פנימי ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם, בכל עת, ולפי שיקול דעתו המוחלט.
 3. בעל האתר שומר על זכותו לדרוש הסרת כל קישור שאינו חפץ בו מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להסירו בעצמו לפי שיקול דעתו. לפי ובהתאם לבקשת בעת האתר, יסיר כל משתמש ו/או מפרסם כל קישור ו/או הפניה לקישור כאמור.

י.    פרטיות ומידע רגיש

 1. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע ו/או חומר המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים, למעט מידע ו/או חומר שנמסר לשם פרסומו ו/או לצורך מטרות אחרות אשר המשתמש נתן לגביהן את הסכמתו המפורשת או המשתמעת. עם זאת, אין דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר.
 2. פרט למידע פיננסי הנמסר בעת רכישת שירותים ו/או טובין, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 3. בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע”י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או ככל שהדבר מורשה עפ”י תקנון זה. למרות האמור, רישום להצעות לקבלת שירותים ו/או מוצרים שונים דינו כמתן הסכמה לבעל האתר להעביר את המידע הרשום למציעי השירותים ו/או גורמים אחרים אשר לדעת בעל האתר עשויים למצוא עניין בפניית הגולש. עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב להעביר את המידע ו/או כי מציע השירותים ו/או כל גורם אחר כאמור ישקול ו/או ייעשה שימוש במידע הנ”ל.
 4. על אף האמור לעיל, בעל האתר רשאי, בעצמו ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיו העסקיים לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, ו/או בהתאם לכל דין חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיו העסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.
 5. בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
 6. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש ו/או פרסום תמונות אישיות ו/או אינטימיות, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע ו/או תוכן ו/או תמונה שנמסר לבעל האתר. במסירת פרטים אישיים כאמור בסעיף זה ו/או בהעלאת תמונות אישיות ו/או אינטימיות לאתר, מוותר המשתמש על כל טענה בדבר הגנת הפרטיות ו/או חיסיון רפואי (ככל שיש בתוכן ו/או בתמונה חיסיון רפואי). מובהר, כי בעל האתר לא יהיה חייב בכל הסרת תוכן כאמור שהועלה, אף אם הדבר יתבקש במועד מאוחר יותר על ידי המשתמש עצמו.
 7. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים באתר ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו. על אף האמור מובהר, כי מידע המפורסם על ידי המשתמש עצמו באתר עשוי להיות גלוי לכל הגולשים.

יא.  תנאי ביטול וזיכוי

 1. על ביטול רכישת מוצר או שירות יחולו ההוראות הקבועות בעמוד / באזור בו מתפרסמת מכירתם. בהיעדר התייחסות למדיניות ביטול רכישת המוצר או השירות בעמוד המכירה, יזוכה הרוכש בגין כל עסקה אשר תבוטל על ידו בסך של 50% משווי המוצר / השירות (ובכל מקרה לא יותר מ-200 ₪), ובלבד שהודעת הביטול תימסר לבעל האתר בכתב 7 ימים לפחות בטרם יסופקו או ישלחו למשתמש (במקרה של מוצרים), לפי המוקדם מהשניים. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו לזכות את מבטל העסקה בסך גבוה מהסך האמור, אולם מובהר כי לא חלה עליו כל חובה בקשר לכך. במקרה של הודעה בפרק זמן קצר יותר, לא יהיה חייב בעל האתר לבצע זיכוי.
  פרט לכך, ייקבעו תנאי הזיכוי ומועדם באופן בלעדי על ידי בעל האתר. מובהר, כי ככל שיסופקו המוצר ו/או השירות על ידי צד ג’, יחולו הוראות הביטול כפי שהן מופיעות אצל צד ג’ ולבעל האתר לא תהיה כל אחריות בקשר לכך, וככל שמדובר במוצר שרכישתו הנה מבעל האתר במשותף עם צד ג’, לא יהיה חייב בעל האתר ו/או כל צד ג’ לבצע כל זיכוי. מובהר, כי ככל שהדבר מתחייב עפ”י חוק שאינו ניתן להתניה על ידי בעל האתר בתקנון זה ו/או באתר תחול ההוראה המחייבת בחוק בישראל.

 

יב   שיפוי

 1. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר לפי דרישתו הראשונה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש אשר יש בו כדי לגרום לפגיעה בדין ו/או לנזק.

יג.  תלונות

 1. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד “צור קשר”, תוך פירוט הפגיעה, וציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 2. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב ללוח זמנים כלשהו ואינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר לפי המתחייב על פי הדין בישראל.

 

יד. טיפול בתקלות

 1. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר, שאינו בשליטת בעל האתר. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים. הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

 

טו   כללי

 1. במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת[email protected].
 2.  בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, לרבות כל מידע או תוכן אשר התקבל אצל בעל האתר אודות משתמשים כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותם בפעילויות המתפרסמות באתר אך למעט פרטי כרטיס אשראי)  ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעל האתר ו/או כל הבא מטעמו.
 3. בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או לסגור אותו בכל עת ולפי שיקול דעתו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.
 4. בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. הכותרות בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 6. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
 7. מובהר כי בכל מקרה בו יגבה בעל האתר סכום בגין הענקת שירות ו/או מכירת טובין כלשהם, יהא גבול אחריותו המקסימאלי כגובה הסך ששולם בגין אותו שירות ו/או טובין.
 8. בכל מקרה של חשש לסתירה בין דברים האמורים בתקנון זה, ו/או סתירה בין תקנון זה למסמכים אחרים המתייחסים לאתר, ו/או סתירה בין הוראות הקבועות בתקנון זה לבין הוראות הקשורות עם אתרים ו/או אפליקציות אחרות הקשורים לאתר, תחול ההוראה המיטיבה עם בעל האתר.
 9. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ויחול הדין המהותי החל בישראל.
 10. תקנון זה ממצה את כל המוסכם בין המשתמש לבעל האתר. כל הסכם ו/או הבנה קודמים, ככל שהתקיימו בטלים בזה.
אל תפספסו את הוידאו והמאמרים החדשים:

הירשמו למגזין שלנו

וקבלו עוד הרבה ידע על שילוב של בריאות וחיים טובים
מגזין להיות במיטבי מאת רואי הניג